VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na webovom sídle Predávajúceho pralinkovo.com (ďalej ako „elektronický obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu.
 2. Predávajúci umožňuje každému kupujúcemu dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému návštevníkovi elektronického obchodu jednoduchý prístup k zneniu týchto obchodných podmienok ich zverejnením na svojom webovom sídle.

 

II. Výklad pojmov

 1. Na účely týchto obchodných podmienok sa:

1.1. predávajúcim rozumie obchodná spoločnosť Pralinkovo s.r.o., so sídlom Osuské 24, 906 12 Osuské, IČO: 54 359 066, IČ DPH: SK 2121640609 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50754/T (ďalej ako „Predávajúci“),

1.2. kupujúcim rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“) alebo právnická osoba a fyzická osoba v postavení podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a (ďalej aj ako „Podnikateľ“ a spolu so Spotrebiteľom ďalej ako „Kupujúci“),  ktorý na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim. Na vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu s Predávajúcim koná  v rozsahu svojho podnikateľského oprávnenia sa prednostne použijú ustanovenia článku VIII. týchto obchodných podmienok,

1.3. zmluvnými stranami rozumie spoločné označenie Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej ako „Zmluvné strany“),

1.4. webovou stránkou rozumie internetová stránka Predávajúceho dostupná na internetovej adrese www.pralinkovo.com, na ktorej je zverejnená ponuka tovarov ponúkaných Predávajúcim (ďalej aj ako „webová stránka“),

1.5. tovarom rozumejú všetky produkty a tovary, ktoré sú zverejnené na  webovej stránke v sekcii „E-shop“ a zároveň, ktoré má Kupujúci možnosť si objednať a kúpiť (ďalej ako „Tovar“),

1.6. kúpnou zmluvou rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom elektronických prostriedkov, a v ktorej sa Predávajúci zaväzuje predať a dodať Tovar a Kupujúci sa zaväzuje za Tovar zaplatiť stanovenú kúpnu cenu (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“ alebo ako „Zmluva“),

1.7. elektronickou správou rozumie správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek Zmluvnej strany alebo elektronická správa odoslaná cez sociálne siete ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak (ďalej ako „elektronická správa“),

1.8. pojmom bez zbytočného odkladu rozumie vykonanie určitej povinnosti vyplývajúcej z týchto obchodných podmienok ktoroukoľvek Zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti / v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností Zmluvnej strany, najneskôr však do 3 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti,

1.9. objednávkovým formulárom rozumie formulár v elektronickom obchode, prostredníctvom ktorého môže Kupujúci uzatvoriť s Predávajúcim Zmluvu (ďalej ako „Objednávkový formulár“),

1.10. objednávkou rozumie odoslaný Objednávkový formulár, ktorý obsahuje všetky povinné informácie o Kupujúcom, ktoré Kupujúci vyplnil a momentom odoslania riadne vyplneného objednávkového formulára s uvedením všetkých povinných náležitostí sa kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ alebo na iné políčko s obdobným významom stáva návrhom na uzatvorenie Zmluvy (ďalej ako „Objednávka“),

1.11. potvrdením objednávky rozumie prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy Predávajúcim podľa čl. III. týchto obchodných podmienok na základe Objednávky Kupujúceho (ďalej ako „Potvrdenie objednávky“), pričom Potvrdenie objednávky obsahuje všetky povinné náležitosti akceptácie Objednávky – návrhu na uzatvorenie Zmluvy, najmä:

a) názov a množstvo objednaného Tovaru,

b) obchodné meno a sídlo Predávajúceho a jeho kontaktné údaje,

c) údaje Kupujúceho a jeho kontaktné údaje,

d) celkovú cenu objednaného Tovaru vrátane nákladov na balenie, dodanie a dopravu,

e) platobné a dodacie podmienky,

f) informácie o práve Kupujúceho (Spotrebiteľa) odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia tovaru spolu s informáciami o postupe pri uplatňovaní tohto práva, ako aj o tom, že ak Kupujúci využije toto právo, bude znášať náklady na vrátenie tovaru sám alebo uvedenie informácie o nemožnosti odstúpenia od Zmluvy,

g) poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru a

h) informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov.

 1. Orgánmi dozoru Predávajúceho sú:

2.1. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 2, 917 01 Trnava, tel. č. tel. č. 033/321 25 27, web: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi;

2.2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, so sídlom Kolónia 557, 905 01 Senica, tel. č. 034/6510909,

2.3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, so sídlom K veterine 5001/4, 905 01 Senica, tel. č. +421346512881, e-mail: SE@svps.sk.

 1. Tieto obchodné podmienky sa použijú na prípady, kedy je Kupujúcim Podnikateľ iba vtedy a iba v takom rozsahu, aký je ustanovený v čl. X. týchto obchodných podmienok.
 2. Od ustanovení týchto obchodných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou Zmluvných strán.
 3. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“) a pri Zmluve medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Kontaktné údaje Predávajúceho a kontaktné údaje pre podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy sú: Pralinkovo s.r.o.Osuské 24, 906 12 Osuské, emailobjednavky@pralinkovo-old.upvision.site, tel. č. +421 907 850 724.

 

III. Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy

 1. V prípade záujmu Kupujúceho o niektorý z Tovarov ponúkaných Predávajúcim v elektronickom obchode vloží Kupujúci ním zvolený Tovar do virtuálneho nákupného košíka a pristúpi k vyplneniu Objednávkového formulára, ktorý obsahuje podstatné náležitosti potrebné k uzatvoreniu Zmluvy.
 2. K platnému uzatvoreniu Zmluvy v elektronickom obchode je Kupujúci povinný vyplniť všetky údaje v Objednávkovom formulári označené ako povinné a vybrať spôsob úhrady kúpnej ceny v zmysle čl. V. týchto obchodných podmienok.
 3. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov vyjadrí Kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami prostredníctvom na to určeného poľa v Objednávkovom formulári. Kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ alebo na iné políčko s obdobným významom zadá Kupujúci Objednávku.
 4. Objednávka, ktorá je doručená Predávajúcemu, sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy s Predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že k platnému uzatvoreniu Zmluvy je povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje označené v Objednávkovom formulári ako povinné.
 5. Predávajúci prostredníctvom elektronickej správy doručí Kupujúcemu Potvrdenie objednávky, ktoré je akceptáciou (prijatím) návrhu na uzatvorenie Zmluvy. Doručenie Potvrdenia objednávky Predávajúcim podľa predchádzajúcej vety Kupujúcemu sa považuje za moment uzavretia Zmluvy medzi Zmluvnými stranami. Potvrdenie objednávky môže obsahovať  predfaktúru s prehľadom objednaného Tovaru. Faktúra slúži Kupujúcemu ako daňový doklad a obsahuje všetky náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi.
 6. Po vzniku Zmluvy vznikajú Zmluvným stranám práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy upravené týmito obchodnými podmienkami, najmä povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar a povinnosť Kupujúceho zaplatiť za objednaný Tovar kúpnu cenu (ak, v závislosti od zvoleného druhu platby tak kupujúci neurobil už pri zadávaní Objednávky).
 7. Kupujúci si môže od Predávajúceho objednať Tovar aj inak ako prostredníctvom virtuálneho nákupného košíka a Objednávkového formulára, napr. prostredníctvom e-mailovej správy. Na platné uzatvorenie Zmluvy podľa týchto obchodných podmienok je však potrebné, aby Objednávka zadaná Kupujúcim inak ako prostredníctvom Objednávkového formulára a Potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahovali všetky povinné náležitosti uvedené vyššie v tomto článku obchodných podmienok. Kupujúci si tak môže u Predávajúceho zakúpiť tovar vyhotovený na mieru podľa požiadaviek zadaných Kupujúcim (ďalej ako „Tovar vyhotovený na mieru“). V takom prípade je Kupujúci povinný platbu za objednaný Tovar uskutočniť vopred a Tovar vyhotovený na mieru bude Kupujúcemu odoslaný až po úhrade kúpnej ceny za Tovar. V prípade, ak Objednávka zadaná inak ako prostredníctvom Objednávkového formulára a Potvrdenie objednávky nespĺňajú náležitosti ustanovené v týchto obchodných podmienkach, k platnému uzatvoreniu Zmluvy nepríde.
 8. V prípade, ak Predávajúci nedoručí Kupujúcemu Potvrdenie objednávky platí, že k uzatvoreniu Zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.
 9. Kupujúci je povinný po doručení Potvrdenia objednávky od Predávajúceho skontrolovať obsah Objednávky. V prípade zistených nezrovnalostí alebo iných chýb v obsahu Potvrdenia objednávky je povinný o tom, bez zbytočného odkladu, upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v čl. II. bode 6. týchto obchodných podmienok.
 10. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola Kupujúcemu spôsobená (i) nesprávnym vyplnením Objednávkového formulára alebo tým, že (ii) Kupujúci neupozornil Predávajúceho na nesprávnosť údajov uvedených v Potvrdení objednávky. Predávajúci taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že (iii) prístupové údaje Kupujúceho k Objednávke, Potvrdeniu objednávky alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim Objednávku, Potvrdenie objednávky alebo údaje z Objednávky sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité / zneužité / upravené / odstránené alebo inak použité bez zavinenia Predávajúceho.
 11. Kupujúci je oprávnený zrušiť potvrdenú Objednávku do 24 hodín odo dňa Potvrdenia objednávky, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v čl. II. bode 6. týchto obchodných podmienok.
 12. V prípade zrušenia Objednávky podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok je Kupujúci povinný v elektronickej správe uviesť svoje kontaktné údaje, ktoré sú uvedené v Objednávke: číslo objednávky, názov a množstvo objednaného tovaru. Po overení splnenia podmienok zrušenia Objednávky podľa tohto článku obchodných podmienok, Predávajúci potvrdí Kupujúcemu zrušenie Objednávky elektronickou správou. V prípade, ak už bola cena za objednaný Tovar Kupujúcim uhradená, Predávajúci vráti uhradenú čiastku Kupujúcemu na ním potvrdený bankový účet.
 13. Zrušenie Objednávky podľa tohto článku obchodných podmienok sa nepovažuje za odstúpenie od Zmluvy podľa článku VI. týchto obchodných podmienok a vzťahujú sa naň len ustanovenia tohto článku obchodných podmienok.
 14. Predávajúci má právo zrušiť prijatú Objednávku alebo jej časť pred záväzným Potvrdením objednávky zaslaným Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy podľa bodu 5. tohto článku obchodných podmienok v prípade, ak:

14.1. sa objednaný Tovar už nedodáva alebo ak

14.2. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného Tovaru.

Predávajúci je taktiež oprávnený zrušiť Objednávku v prípade, ak Kupujúci neuhradí kúpnu cenu za Tovar na základe doručeného e-mailu s Potvrdením objednávky alebo na základe doručenej faktúry do 5 pracovných dní odo dňa ich doručenia.

 1. V prípade, ak Predávajúci využije svoje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť, nezašle Kupujúcemu Potvrdenie objednávky a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedôjde.
 2. Podmienky odstúpenia od zmluvy pre Kupujúcich – Spotrebiteľov v zmysle príslušných právnych predpisov a spôsoby uplatnenia a vybavenia reklamácie (vád dodaného Tovaru) nájdete v Reklamačnom poriadku Predávajúceho.

 

IV. CENOVÉ PODMIENKY

 1. Kúpna cena Tovarov ponúkaných Predávajúcim v elektronickom obchode je uvedená na webovej stránke vždy pri konkrétnom Tovare (ďalej ako „cena“). Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru. Kúpna cena sa uvádza vrátane pridanej hodnoty (DPH),
 2. Celková cena za Tovar sa môže navýšiť o cenu za doručenie Tovaru, čo Predávajúci oznámi Kupujúcemu pri vypĺňaní Objednávkového formulára. Uvedenie cien Tovarov na webovej stránke sa považuje za platný cenník Predávajúceho.
 3. Spolu s Potvrdením objednávky môže Predávajúci doručiť Kupujúcemu aj zálohovú faktúru (predfaktúru) s predbežnou cenou. Konečná cena za Tovar je uvedená v konečnej faktúre a príjmovom doklade predloženom Kupujúcemu pri dodaní Tovaru.
 4. Všetky akcie na Tovary uvedené v elektronickom obchode platia do vypredania zásob, ak pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Tovarov uvedené v elektronickom obchode s tým, že nové ceny Tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia v elektronickom obchode, okrem Tovarov, ktoré si už Kupujúcim objednal, t. j. Tovarov, ktoré boli objednané prostredníctvom Objednávky a Objednávka bola potvrdená Predávajúcim prostredníctvom Potvrdenia objednávky.

 

V. Platobné a dodacie podmienky

 1. Pri Objednávke Tovaru si Kupujúci zvolí spôsob, akým mu Predávajúci dodá Tovar.
 2. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania Tovaru:

2.1. osobný odber v prevádzke u Predávajúceho na adrese Osuské 24, 906 12 Osuské, po predchádzajúcej dohode telefonicky na 0907 /850 724 (ďalej ako „prevádzka“),

2.2. doručenie Tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na miesto určené Kupujúcim,

2.3. doručenie Tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, zasielané 1. triedou na miesto určené Kupujúcim.

 1. Kupujúci zaplatí za tovar bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho, ktorý je uvedený vo faktúre alebo v Potvrdení objednávky (ďalej len „účet predávajúceho“), pričom ako identifikáciu platby uvedie číslo objednávky. Predávajúci na základe objednávky vystaví faktúru, ktorú pošle kupujúcemu e-mailom.
 2. Dodacia lehota na tovar v ponuke Predávajúceho, ktorý je označený na webovej stránke skladom je vo väčšine prípadov vyexpedovaný do 9 pracovných dní od Potvrdenia objednávky. V ojedinelých prípadoch pri tovare prezentovanom na webovej stránke Predávajúceho môže dôjsť k predĺženiu tejto dodacej lehoty, o čom bude Kupujúci informovaný. V prípade, že Kupujúcemu nevyhovuje táto dodacia lehota, môže v súlade s čl. III bodom 11 a 12 objednávku zrušiť.
 3. V prípade tovaru neoznačeného na webovej stránke ako skladom, je potrebné Objednávku zaslať minimálne 2 týždne vopred.
 4. V prípade Tovaru vyhotoveného na mieru, bude dodacia lehota po dohode s Kupujúcim stanovená a potvrdená Predávajúcim elektronickou správou a/alebo písomne.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo posunúť dodanie objednaného tovaru v prípade, ak budú podmienky na transport nevyhovujúce z hľadiska poveternostných podmienok. Vzhľadom na povahu predávaného Tovaru, Tovar je možné dodať iba vtedy, ak v nasledujúci deň je predpovedaná denná teplota v rozmedzí od +5°C do +25°C. Predchádza sa tak poškodeniu tovaru pri jeho transporte.
 6. Pri doručovaní Tovaru na miesto určené Kupujúcim podľa bodu 2.2. a 2.3. tohto článku obchodných podmienok je Kupujúci povinný objednaný Tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky prepravcom
 7. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť dni, počas ktorých nebude dodávať Tovar. O tejto skutočnosti bude vopred a včas informovať Kupujúcich v elektronickom obchode.
 9. Dodanie Tovaru sa považuje za uskutočnené odovzdaním Tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Predávajúci dopraví objednaný Tovar Kupujúcemu na miesto určené v Potvrdení objednávky, je Kupujúci povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala ním určená oprávnená osoba. Od momentu odovzdania Tovaru Kupujúcemu prechádza na Kupujúceho nebezpečenstve vzniku škody na Tovare. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho odovzdaním Tovaru Kupujúcemu pri jeho dodaní.
 10. Kupujúci je povinný po prevzatí Tovaru zásielku skontrolovať, najmä preveriť, či obal, v ktorom je Tovar zabalený nie je poškodený alebo iným spôsobom znehodnotený a dodržiavať skladovacie podmienky primerané zakúpenému Tovaru, ktoré Predávajúci dodá spolu s objednaným Tovarom.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že vzhľadom na to, že Tovar ponúkaný Predávajúcim je vyrábaný ručne, môžu sa na ňom vyskytnúť drobné odchýlky od jeho aktuálneho vyobrazenia na E-shope (odtieň farby, dizajn a pod.).

 

VI. Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana

 

 1. Pri predaji Tovaru prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho a prevádzkovaní webovej stránky prichádza k spracúvaniu osobných údajov Kupujúcich a ostatných návštevníkov webovej stránky Predávajúceho (ďalej ako „Dotknuté osoby“).
 2. Predávajúci dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Predávajúci spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.
 3. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim, ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stránky, sú zverejnené v zásadách ochrany osobných údajov Predávajúceho.

 

VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Každý Kupujúci v postavení Spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy, napr. pri vybavovaní Objednávky, uplatnení reklamácie a pod.
 2. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Kupujúci v postavení Spotrebiteľa, spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Kupujúci, v postavení Spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 3. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 4. Kupujúci, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Predávajúcim. 

 

VIII. Osobitné ustanovenia pre Kupujúcich – podnikateľov

 1. Na Zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Podnikateľa sa prednostne aplikujú ustanovenia tohto čl. VIII. obchodných podmienok, následne ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok, ak nie sú vylúčené z pôsobnosti  Obchodného zákonníka.
 2. Na Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Podnikateľa sa nevzťahujú ustanovenia článku VII. (alternatívne riešenie sporov) týchto obchodných podmienok.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na webovej stránke. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti obchodných podmienok zverejnených pred ich zmenou a / alebo doplnením sa vzťahujú obchodné podmienky zverejnené na webovej stránke v čase uzatvorenia Zmluvy.
 2. Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Kupujúcim a Predávajúcim, sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.
 3. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.
 4. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a / alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle Zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, pandémia, legislatívne zmeny a podobne.
 5. Dňom účinnosti nových obchodných podmienok strácajú platnosť a účinnosť predošlé obchodné podmienky, s výnimkou situácií špecifikovaných v bode 1. tohto článku obchodných podmienok.
 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.8.2023.